موضوع جستجو: valve - ۲ مورد پیدا شد

۱ . (سلنوییدولو) solenoid valve تصفیه آب خانگی : شیربرقی یاsolenoid valve امروزه در مایعات و سیالات از جمله سیستم تصفیه آب کاربرد فراوانی دارد و وظیفه آن عبور یا عدم عبورمایع یا سیال میباشد. شیربرقی بطورکلی در 2 حالت
۲ . شیر ورودی تصفیه آب خانگی : شیرورودی (valve) تصفیه آب خانگی با سایز 1/4 بر روی انشعاب سه راهی استیل بسته میشود و وظیفه آن باز یا بسته نگهداشتن آب ورودی تصفیه آب خانگی