موضوع جستجو: aquatech - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آکواتک aquatech : آب آکواتک aquatech شش مرحله مستقیم یا باصطلاح مکانیکی (سیستم معمولی و غیرRO )میباشد و فقط تصفیه فیزیکی بوده وبرخلاف تصور قادر به حذف نیترات و نیتریت،رسوبات آهکی و گچی...نبوده