موضوع جستجو: TDS - ۴ مورد پیدا شد

۱ . زمان تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی و اهمیت سرویس دوره ای : زمان دوره ای تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی بشرح ذیل میباشد: زمان تعویض فیلتر مرحله 1-2-3 (پیش تصفیه)هر 6 ماه یکبار میباشد ولی اگر فیلتر اول - PP
۲ . آشنایی با زمان تعویض فیلتر تصفیه آب( بخش دوم) : بر اساس TDS آبی که وارد می شود متغیر خواهد بود. بر اساس مصرف آب خانگی بایستی این نوع فیلتر را تعویض کنید. نشتی ها و روزنه ها را بررسی کنید. اگر
۳ . TDSآب چیست ؟TDS در تصفیه آب چه میزان باید باشد؟ : dissolved solids- TDS بمعنی کلیه ذرات محلول در آب است و از آن بعنوان سختی آب نیز نام برده میشود و واحد آن PPM تعداد  ذرات محلول در1 میلیون ذرات
۴ . اجرت تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی و سرویس دستگاه : خدمات دستگاه تصفیه آب خانگی در کلیه مناطق تهران بدون هزینه ایاب و ذهاب برای مشترکین محترم و با قیمت متعارف با فاکتور نگین تصفیه انجام میگردد. اجرت خدمات