موضوع جستجو: کلگی هوزینگ - ۳ مورد پیدا شد

۱ . هوزینگ شفاف تصفیه آب خانگی : برخوردار باشد. درقسمت کلگی هوزینگ ها یک ورودی و خروجی دارند. هوزینگها توسط آچار مربوطه باز و بسته میشوند و توسط اورینگ مربوطه آببندی میشوند. طبق تجربه (نگین سرویس) هوزینگهای تک اورینگ از
۲ . هوزینگ یا محفظه مات دستگاه تصفیه آب خانگی : هوزینگ مات تصفیه آب (سفید رنگ )محفظه و محل قرارگرفتن فیلتر مراحل دوم وسوم تصفیه آب میباشد ،که اندازه آن 10 اینچ استاندارد میباشد. کیفیت این هوزینگ بر خلاف
۳ . هوزینگ ممبران تصفیه آب خانگی : در قسمت کلگی یک ورودی آب و در قسمت انتهایی 2 تا خروجی دارد،یکی بسمت خروجی درین(آب پساب)و دیگری آب تصفیه شده بسمت برداشت هدایت میشود. کلگی بصورت درپوش توسط آچار