موضوع جستجو: مغزی شیزبرداشت فلکه ای - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای کوچک : )کوچک میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد. جهت تعویض این قطعه میتوانید با نگین تصفیه تماس بگیرید.