موضوع جستجو: مغزی شیر تصفیه آب خانگی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای بزرگ : )بزرگ میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد.. جهت تعویض آن میتوانید با نگین تصفیه تماس بگیرید.
۲ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای کوچک : )کوچک میباشد. جنس مغزی ،برنج بوده و یکسال گاراتی تعویض دارد. جهت تعویض این قطعه میتوانید با نگین تصفیه تماس بگیرید.