موضوع جستجو: محدودکننده - ۱ مورد پیدا شد

۱ . فلو (محدود کننده)تصفیه آب خانگی : فلو یا محدودکننده تنظیم میشود و علاوه بر تثبیت فشار اسمز از بیرون رفت بیش از حد آب پساب جلوگیری یا محدود میکند. در تصفیه آب خانگی معمولا از فلو