موضوع جستجو: قیمت ترانس - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ترانس (آدابتور) تصفیه آب خانگی تایوان : کلیه دستگاه تصفیه آب های خانگی سیستم ro ،نیاز به منبع تغذیه برای تامین برق دارند. ترانس یا آدابتور بعنوان یکی از قطعات اصلی تصفیه آب ،این وظیفه را