موضوع جستجو: شیربرقی تصفیه آب خانگی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . شیربرقی یا (سلنوییدولو) solenoid valve تصفیه آب خانگی : شیربرقی یاsolenoid valve امروزه در مایعات و سیالات از جمله سیستم تصفیه آب کاربرد فراوانی دارد و وظیفه آن عبور یا عدم عبورمایع یا سیال میباشد. شیربرقی بطورکلی در
۲ . دستگاه تصفیه آب خانگی ارگانیک مدل org4 : دار -FULLبا شیربرقی مشکی وشیر برداشت اهرمی. ارسال و نصب رایگان در کلیه مناطق تهران و محدوده.