موضوع جستجو: سه راهی تبدیل - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سه راهی تبدیل استیل تصفیه آب خانگی : سه راهی تصفیه آب خانگی، انشعاب وروردی 1/2 را به 1/4 شیرورودی تصفیه آب و 1/2 ادامه انشعاب (معمولا شیر پیسوار)تبدیل میکند. برای تصفیه آب حتما از انشعاب آب