موضوع جستجو: سنسور ضد نشت تصفیه آب - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سنسور ضد نشتی تصفیه آب خانگی : سنسور ضد نشت تصفیه آب خبعنوان یک قطعه مفید با کاربردی آسان بصورت مکانیکی از هرگونه خسارت احتمالی از نشتی تصفیه آب خانگی جلوگیری میکند. نحوه کارکرد: این کیت (Leak