موضوع جستجو: سلنوییدولو - ۱ مورد پیدا شد

۱ . شیربرقی یا (سلنوییدولو) solenoid valve تصفیه آب خانگی : شیربرقی یاsolenoid valve امروزه در مایعات و سیالات از جمله سیستم تصفیه آب کاربرد فراوانی دارد و وظیفه آن عبور یا عدم عبورمایع یا سیال میباشد. شیربرقی بطورکلی در