موضوع جستجو: رفع نشتی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای بزرگ : جهت رفع نشتی و چکه کردن آب از شیربرداشت تصفیه آب ،میبایست این قطعه تعویض گردد. مغزی شیرروسینکی انواع مختلف دارد و این مدل فلکه ای ( ستاره ای )بزرگ
۲ . مغزی شیربرداشت تصفیه آب خانگی مدل فلکه ای کوچک : جهت رفع نشتی و چکه کردن آب از شیربرداشت تصفیه آب ،میبایست این قطعه تعویض گردد. مغزی شیرروسینکی انواع مختلف دارد و این مدل فلکه ای ( ستاره ای )کوچک