موضوع جستجو: دستگاه تصفیه هوای ایرجوی 3500 - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تصفیه هوای ایرجوی مدل AJ 3500 : هوای این دستگاه بصورت بسیار موثری فعال شده و هوای تصفیه شده و پاک را به سرعت از قسمت خروجی دستگاه وارد فضای اتاق می کند. مزیت های دستگاه تصفیه هوا: حذف