موضوع جستجو: جالیوانی بیمر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . جالیوانی آبسردکن آبجوشکن بیمر BIMER : میباشد. قسمت اتصال جالیوانی بیمر از جنس آهنربا بوده و براحتی به دیواره فلزی آبسردکن متصل میشود. محفظه جالیوانی از جنس طلق شفاف بوده و قابل رویت میباشد. فنر نگهدارنده لیوان از جنس