موضوع جستجو: بهترین رنج سختی آب خانگی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . TDSآب چیست ؟TDS در تصفیه آب چه میزان باید باشد؟ : total dissolved solids- TDS بمعنی کلیه ذرات محلول در آب است و از آن بعنوان سختی آب نیز نام برده میشود و واحد آن PPM تعداد  ذرات محلول