موضوع جستجو: اورینگ - ۲ مورد پیدا شد

۱ . هوزینگ شفاف تصفیه آب خانگی : و توسط اورینگ مربوطه آببندی میشوند. طبق تجربه (نگین سرویس) هوزینگهای تک اورینگ از موارد دیگر عمر بالاتری دارند و اورینگ مربوطه بوفور یافت میشود یکی از بهترین هوزینگ های تصفیه آب
۲ . هوزینگ ممبران تصفیه آب خانگی : آببندی بصورت اورینگ درپوش هوزینگ میسر میشود. پس از هر بار تعویض ممبران این محفظه باید بخوبی شسته شده و توسط سرکه در سرویس دوره ای ضدعفونی شود. نگین تصفیه ضمن فروش