موضوع جستجو: اجرت تعویض فیلتر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اجرت تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی و سرویس دستگاه : ذیل است: 1- اجرت تعویض سه فیلتر تصفیه آب خانگی (بصورت دوره ای هر 6 ماه یکبار) -200.000 تومان 2- اجرت تعویض پنج فیلتر تصفیه آب خانگی(بصورت دوره ای سالانه) - 250.000