تصفیه آب 7 مرحله - orp

با افزودن فیلتر قلیایی،orp -بعنوان فیلتر مرحله هفتم از مزایای آب قلیایی بهره مند شوید.