آبسردکن آبجوشکن متصل

بدون نیاز به مخزن به آب شهری یا دستگاه تصفیه آب متصل میشود