موضوع جستجو: شیرورودی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . سه راهی تبدیل استیل تصفیه آب خانگی : به 1/4 شیرورودی تصفیه آب و 1/2 ادامه انشعاب (معمولا شیر پیسوار)تبدیل میکند. برای تصفیه آب حتما از انشعاب آب سرد استفاده میشود. نوع مرغوب آن کرم استیل تمام آبکاری و از
۲ . شیر ورودی تصفیه آب خانگی : شیرورودی (valve) تصفیه آب خانگی با سایز 1/4 بر روی انشعاب سه راهی استیل بسته میشود و وظیفه آن باز یا بسته نگهداشتن آب ورودی تصفیه آب خانگی