موضوع جستجو: سه راهی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . سه راهی تبدیل استیل تصفیه آب خانگی : سه راهی تصفیه آب خانگی، انشعاب وروردی 1/2 را به 1/4 شیرورودی تصفیه آب و 1/2 ادامه انشعاب (معمولا شیر پیسوار)تبدیل میکند. برای تصفیه آب حتما از انشعاب آب
۲ . شیر ورودی تصفیه آب خانگی : روی انشعاب سه راهی استیل بسته میشود و وظیفه آن باز یا بسته نگهداشتن آب ورودی تصفیه آب خانگی میباشد. از نکات مهم تصفیه آب خانگی بستن این شیر هنگام مسافرت