موضوع جستجو: روش اولترافیلتراسیون - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تصفیه آب خانگی ارگانیک organic uf : - uf این روش مناسب مناطقی با میزان کم و استاندارد موارد نیترات و نیتریت و سختی آب پایین میباشد. قیمت مناسب و میزان تصفیه به روش اولترا فیلتراسیون از مزایای این