موضوع جستجو: اجرت تعویض فیلتر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اجرت تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی سرویس دستگاه : اجرت تعویض فیلتر تصفیه آب خانگی (سال 98)که بصورت دوره ای  انجام میشود،بشرح ذیل است: 1- اجرت تعویض سه فیلتر تصفیه آب خانگی (بصورت دوره ای هر 6 ماه